PH??NG PHÁP KI?M KÊ VÀ QU?N LÝ TÀI S?N HI?U QU?

" alt="">
04-09-2019

GI?I PHÁP KI?M KÊ VÀ QU?N LÝ TÀI S?N

Y?U T? THEN CH?T CHO CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG C?A DOANH NGHI?P

V?i s? ?nh h??ng m?nh m? trong n?n kinh t? th? tr??ng trong và ngoài n??c. R?t nhi?u doanh nghi?p ?ã quy?t ??nh chuy?n h??ng s? d?ng các gi?i pháp qu?n lý doanh nghi?p. B?ng cách s? d?ng gi?i pháp ki?m kê và qu?n lý tài s?n. Doanh nghi?p có th? ki?m tra nhanh chóng, ti?n hành theo dõi tài s?n trong th?i gian ng?n. ?i?u này s? giúp cho doanh nghi?p ??t hi?u qu? h?n trong vi?c l?p k? ho?ch s?n xu?t. C?ng nh? gi?m th?i gian làm vi?c.

K? c? các doanh nghi?p ?a qu?c gia l?n m?nh ngày nay, ??u ph?i có cùng m?t xu?t phát ?i?m. H? ??u ph?i ?i lên t? các doanh nghi?p v?a và nh?. Bí kíp thành công c?a h? là m?t ?n s? mà dù có nhi?u ti?n ch?a ch?c b?n ?ã mua ???c. Và áp d?ng thành công vào doanh nghi?p c?a mình. Tìm ?âu m?t gi?i pháp doanh nghi?p toàn di?n. ?ó là câu h?i mà có r?t nhi?u doanh nghi?p ?ã và ?ang tìm ki?m câu tr? l?i t? r?t lâu.

“Không ai thành công t? l?n ??u tiên” là câu nói quá quen thu?c trong ngành kinh doanh. Nh?ng doanh nghi?p có th? t?n t?i trên th? tr??ng ngày nay là các doanh nghi?p ?ã tr?i qua không ít khó kh?n. ?i qua không ít th?t b?i tr??c khi th?c s? v?ng vàng trên th? tr??ng. “Th? – sai” là ph??ng pháp ???c nhi?u doanh nghi?p áp d?ng tr??c khi tìm ra h??ng ?i ?úng cho mình. Th?m chí quá trình này v?n còn ti?p di?n cho ??n khi doanh nghi?p ?ã v?ng vàng trên th? tr??ng. Vi?c l?a ch?n nh?ng thi?t b? công ngh? phù h?p ph?c v? cho vi?c qu?n lý doanh nghi?p c?ng nh? v?y.

Vi?c l?a ch?n các các thi?t b? không phù h?p ph?c v? cho ho?t ??ng c?a doanh nghi?p là ?i?u không tránh kh?i. B?i t?t c? doanh nghi?p ??u có 1 s? tài s?n c? ??nh c?n theo dõi và ki?m tra các lo?i tài s?n c?ng nh? c?n các gi?i pháp phù h?p giúp doanh nghi?p có th? ki?m soát chi ti?t h?n trên các lo?i tài s?n này ?? có ???c nh?ng l?i ích t?t nh?t nh?:

 • N?ng su?t: Thu th?p d? li?u nhanh h?n, chi ti?t h?n
 • ?? chính xác: Lo?i b? nh?ng sai sót trong khi làm vi?c c?a con ng??i
 • Tuân th?: Báo cáo linh ho?t v?i thông tin và ?? chính xác cao h?n
 • Trách nhi?m: Th?c thi trách nhi?m cá nhân và trách nhi?m gi?i trình ??i v?i tài s?n công ty.

Trong th?i ??i công ngh? ngày nay, các doanh nghi?p không bi?t t?n d?ng công ngh?. Là m?t ?i?u sai l?m nghiêm tr?ng. Các doanh nghi?p h?u nh? ??u ch?a xây d?ng ???c quy trình v?n hành t?i ?u. V?a gây lãng phí, v?a m?t nhi?u th?i gian ?? th?c hi?n công vi?c. Trong khi nh?ng doanh nghi?p khác s? h?u các thi?t b?, ph?n m?m qu?n lý doanh nghi?p phù h?p. Thì l?i thu ???c hi?u qu? cao h?n g?p nhi?u l?n.

V?y ?âu là gi?i pháp h?p lý cho doanh nghi?p?

Ph?n m?m qu?n lý doanh nghi?p ?ang là gi?i pháp h?u hi?u nh?t trong th?i ??i công ngh? s? ngày nay. M?t gi?i pháp qu?n lý tài s?n tích h?p ?úng cách. Và có th? giúp doanh nghi?p c?a b?n theo dõi, ki?m tra tài s?n m?t cách chính xác và hi?u qu? nh?t. Thay vì lãng phí th?i gian tìm ki?m và thay th? tài s?n b? m?t. Khách hàng có th? theo dõi th?t c? tài s?n có giá tr? c?a mình. V?i m?t h? th?ng theo dõi hoàn toàn thu?n ti?n, d? s? d?ng và ???c qu?n lý thông tin th??ng xuyên.

V?i các công ty nh?, tài s?n có s? l??ng tài s?n h?n ch? và quy mô nh?, vi?c ki?m kê tài s?n không m?y ???c chú tr?ng là m?t v?n ?? d? hi?u. Nh?ng v?i nh?ng công ty v?a và l?n, vi?c ki?m kê tài s?n theo ??t 6 tháng hay 1 n?m là m?t bài tóan không h? ??n gi?n.

Tài s?n các doanh nghi?p l?n có ??c ?i?m là ???c phân b? ?a d?ng. Không ch? n?m trên ??nh d?ng mà còn n?m ? các ??a ?i?m khác nhau. T? nh? l? ??n nh?ng tài s?n có giá tr? l?n. ?? xác nh?n ???c tình tr?ng, ng??i ?ang s? d?ng và ch?u trách nhi?m tài s?n ?ó. Công ty s? c?n r?t nhi?u th?i gian, kéo theo ?ó là nhân l?c và ti?n b?c. Nh?ng v?i gi?i pháp qu?n lý tài s?n b?ng các thi?t b? s? k?t h?p. Ph?n m?m ki?m kê tài s?n s? giúp các doanh nghi?p gi?i quy?t v?n ?? ?ó m?t cách hi?u qu?.

Các nhà doanh nghi?p s? ???c gì khi s? d?ng gi?i pháp qu?n lý tài s?n?

 • V?i vi?c s? d?ng máy in nhãn, mã v?ch. Ng??i s? d?ng t? nhà bán l? ??n các doanh nghi?p v?a và nh?. ??u có th? ki?m kê, qu?n lý tài s?n, thông tin c?a mình tr? nên d? dàng và nhanh chóng h?n. Không ch? ti?n l?i và nhanh chóng. Máy in tem nhãn, mã v?ch còn giúp cho ng??i s? d?ng bi?t rõ s? l??ng hàng hóa, tài s?n,… Phân lo?i ???c nh?ng m?t hàng t?n kho và bán ch?y. Ng??i s? d?ng không ch? t?o ???c tem nhãn, mã v?ch thông th??ng theo các n?i dung danh m?c. Mà còn có th? tùy ch?nh theo màu s?c ý thích c?a t?ng cá nhân. ?? kí hi?u các thi?t b? v?n phòng, s?n ph?m, các thi?t b? dây cáp,… Vi?c ki?m soát ???c t?t s? l??ng s?n ph?m, tài s?n. S? làm t?ng hi?u qu? kinh doanh và h?n ch? tình tr?ng th?t l?c tài s?n.

B?ng nh?ng công ngh? tiên ti?n hi?n nay, máy in nhãn ???c k?t h?p cùng ph?n m?m qu?n lý tài s?n, ng??i s? d?ng s? tr?c ti?p qu?n lý tài s?n c?a mình ngay trên máy tính h? tr? tìm ki?m thông tin s?n ph?m v? h?n s? d?ng, m?u mã, ngu?n g?c c?ng nh? tài s?n c?a doanh nghi?p m?t cách nhanh nh?t mà không ph?i tìm t? các ngu?n d? li?u gi?y ghi chép ho?c ph?i tìm ??n t?n n?i ?? s?n ph?m, tài s?n.

S?n ph?m ???c dán mã v?ch. S? giúp khách hàng bi?t ???c nh?ng thông tin c?n thi?t nh? ngu?n g?c, n?i xu?t x?, th??ng hi?u, tên s?n ph?m, giá c?,… T?o lòng tin cho khách hàng v? ch?t l??ng s?n ph?m c?a ng??i cung c?p. V?i m?t s? doanh nghi?p, tem nhãn, mã v?ch còn là m?t ph?n th??ng hi?u c?a h?. Các nhà doanh nghi?p s? d?ng nhãn, mã v?ch theo nh?ng cách ??c ?áo v? ti?p th?… S?n ph?m máy in nhãn hi?n ??i ngày nay không ch? in ???c m?i tem nhãn, mã v?ch. Mà còn có th? g?n logo c?a công ty, ch?a màu s?c c?a th??ng hi?u c?a riêng m?i doanh nghi?p. Hay ý thích c?a m?i cá nhân t? kích th??c, hình d?ng ??n cách s?p x?p,…

 • V?i h? th?ng nh?n bi?t các thông tin ?ã ???c mã hóa trên s?n ph?m. ???c ??a vào h? th?ng máy tính h? tr? cho ho?t ??ng: qu?n lý, bán hàng, ki?m soát hàng t?n kho, ki?m soát hàng hàng khuy?n m?i, gi?m giá cho ng??i tiêu dùng. T?c ?? nhanh chóng, chính xác, thi?t b?. Giúp nâng cao tính chuyên nghi?p, kh? n?ng c?nh tranh kinh doanh cho c?a hàng. Ng??i s? d?ng s? không còn ph?i nh?p d? li?u th? công t?n th?i gian. Mà kh? n?ng sai sót l?i r?t cao.

So v?i nh?ng cách nh?p li?u truy?n th?ng th? công tr??c ?ây. Máy quét mã v?ch có t?c ?? x? lý nhanh h?n 50 l?n. Các chùm tia lazer s?c nét v?i công su?t th?p có t?c ?? 500 l?n quét trên 1 giây. S? ??m b?o ?? chính xác cao trong quá trình quét mã. Trung bình m?t l?n quét mã v?ch ch? b?ng th?i gian b?m 2 phím trên máy tính. Giúp ti?t ki?m th?i gian t?i ?a cho khâu nh?p li?u.

Máy quét mã v?ch có thi?t k? thông minh. Khách hàng có th? d? dàng s? d?ng thành th?o mà không c?n ph?i tr?i qua quá trình h?c t?p lâu dài. Vi?c c?n làm khi s? h?u máy quét ch? là cài ??t ph?n m?m vào máy tính t?i n?i mà khách hàng mu?n. Sau ?ó g?n v?i các thi?t b? mã v?ch, máy in.

Các doanh nghi?p s? không ph?i m?t quá nhi?u v?n cho vi?c mua s?m các “b?o b?i” này. Mà l?i ch? m?t trong vòng 6 – 8 tháng là có th? hoàn v?n. Còn mang l?i tính chuyên nghi?p trong vi?c kinh doanh, minh b?ch v? thông tin, giá c?. B?i chi phí ??u t? ban ??u là không ?áng k?. ?i?u quan tr?ng h?n h?t là ti?t ki?m th?i gian cho khách hàng. T?o c?m giác tho?i mái và hài lòng nh?t cho khách hàng. ?ây là ?i?u quan tr?ng nh?t làm khách hàng quay l?i vào nh?ng l?n ti?p theo.

 • T? ??ng hóa tài s?n là nh?ng gì mà b?t c? m?t doanh nghi?p nào c?ng mu?n s? d?ng. B?i vi?c qu?n lý tài s?n b?ng ph??ng pháp th? công không còn hi?u qu?. ?ó là ?i?u ???c ?ánh ??i b?ng th?i gian, công s?c và c? ngân sách c?a doanh nghi?p. B?n ?ã bao gi? ngh? m?t gi?i pháp qu?n lý và ki?m kê tài s?n có th? ?áp ?ng:
  • C?i thi?n h? th?ng qu?n lý tài s?n.
  • C?p nh?t thông tin nhanh chóng và k?p th?i.
  • Gi?m thi?u th?i gian ki?m kê và qu?n lý.
  • Gi?m th?i gian tìm ki?m s?n ph?m.
  • Ti?t ki?m chi phí ??u t? tài s?n c? ??nh.
  • T?i ?u hóa hi?u n?ng làm vi?c c?a tài s?n.

Doanh nghi?p s? không còn lo ng?i v? tình tr?ng t?n th?t hàng n?m l?n ??n 10% t?ng s? tài s?n. Th?i gian ch?t c?a thi?t b? do không bi?t s? d?ng h?t giá tr? c?a tài s?n. Vi?c tìm ki?m nhà cung c?p các thi?t b? thay th? làm gián ?o?n th?i gian. Làm vi?c ?nh h??ng ??n doanh thu, n?ng su?t làm vi?c c?a doanh nghi?p trong kho?ng th?i gian ?ó.

V?i gi?i pháp qu?n lý và ki?m kê tài s?n khách hàng s? không còn lo ng?i v? các v?n ?? trên mà còn tuy?t v?i h?n th?:

 • Kh? n?ng qu?n lý và ki?m kê tài s?n chuyên sâu s? giúp t?ng n?ng su?t c?a tài s?n trong doanh nghi?p c?a b?n.
 • Nâng cao hi?u n?ng c?a tài s?n và t?o ra ???c k? ho?ch b?o trì hoàn h?o.
 • C?i thi?n chi phí ??u t? vào tài s?n thay th?.
 • Nâng cao kh? n?ng sinh l?i cho ch? s? h?u c?a tài s?n.
 • Gi?m t?n th?t tài chính thông qua vi?c tránh tr?m c?p ho?c th?t l?c.
 • C?i thi?n ???c d?ch v? khách hàng thông qua tính chính xác c?a d? li?u.
 • Gi?m chi phí ??u t? hàng t?n kho.
 • C?i thi?n vi?c ki?m soát c? chu?i cung ?ng.
 • Gi?m chi phí v?n hành tài s?n hay luân chuy?n.

Khách hàng s? ???c ??m b?o s? an toàn thông qua vi?c l?p k? ho?ch cho vi?c b?o trì b?o d??ng các thi?t b? v?n hành trong doanh nghi?p. M? r?ng vòng ??i c?a tài s?n qua vi?c c?i thi?n chu trình b?o trì và gi?m t?i thi?u nh?ng sai sót không ?áng có.

Gi?i pháp ki?m kê và qu?n lý tài s?n ?ã và ?ang ?áp ?ng các yêu c?u qu?n tr? trong xu th? hi?n ??i. ?a s? các doanh nghi?p trên th? gi?i hi?n nay. ??u ?ã và ?ang áp d?ng gi?i pháp ki?m kê và qu?n lý tài s?n ?? qu?n lý doanh nghi?p c?a mình. Và xem nó là m?t trong y?u t? then ch?t cho chìa khóa thành công c?a doanh nghi?p.

%d bloggers like this: